โรคมะเร็ง (cancer)

7726

โรคมะเร็ง (cancer) เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ต่างๆในร่างกายมีการเจริญเติบโตผิดปกติ จนเป็นเนื้อร้ายภายในอวัยวะนั้นๆ แล้วลุกลามทำลายเซลล์ใกล้เคียงมีผลทำให้เซลล์บริเวณที่มีเซลล์มะเร็งเจริญ เติบโตไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติจนทำให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยในที่ สุด ทั้งนี้อาการของโรคที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันตามจุดของเซลล์มะเร็งเจริญเติบโต อยู่ เช่น มะเร็งปอด ปอดจะอักเสบ และถูกทำลาย ทำให้ปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนได้ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ เป็นต้น ปัจจุบันพบมะเร็งที่เป็นมากทั้งในเพศหญิง และเพศชายจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งโดยสถิติในเพศชายจะพบมะเร็งชนิดต่างๆตามลำลับจากมากไปน้อย ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม  มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งถุงน้ำดี มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งคอหอยและจมูก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งลิ้น มะเร็งปาก มะเร็งกล่องเสียง และมะเร็งกระเพาะอาหาร ส่วนในเพศหญิงพบมะเร็งที่เกิดมาก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งตับ มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งกระเพาะอาหารโรคมะเร็ง

สาเหตุของการเกิดมะเร็ง
สำหรับสาเหตุของการเกิดมะเร็งยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ก็มีการศึกษา และสามารถระบุถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งได้แล้วหลายชนิด ทั้งนี้ การเกิดมะเร็งแต่ละชนิดมักมีปัจจัยหลายประการหรือเพียงปัจจัยเดียวที่สามารถ ทำให้เกิดมะเร็งได้ ซึ่งได้แก่
1. สารเคมีก่อมะเร็ง ซึ่งในปัจจุบันมีสารเคมีหลายชนิดที่ถูกระบุว่าเป็นสารเคมีอันตรายที่สามารถ ก่อให้เกิดมะเร็งได้ เช่น สารทาร์ ในควันบุหรี่ นอกจากทำให้เกิดอาการเสพติดแล้วยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปอด หรือแร่ใยหินเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเกิดเป็นมะเร็งปอด สารเคมีกำจัดแมลงชนิดออร์กาโนคลอรีนเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งเต้านม เป็นต้น
2. พันธุกรรม เนื่องด้วยเซลล์มะเร็งที่เคยเกิดในบิดา มารดา อาจสามารถถ่ายทอดลักษณะยีนบางอย่างมาแก่ลูกได้ ซึ่งอาจมีส่วนในการเกิดเซลล์มะเร็งได้ง่ายกว่าคนปกติหากอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมหรือได้รับสารกระตุ้นเพียงแค่เล็กน้อย นอกจากนั้น การเกิดเซลล์มะเร็งของรุ่นลูกอาจมีโอกาสเกิดได้มากกว่าคนปกติโดยไม่จำเป็น ต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นใดๆด้วยความสามารถของยีนที่ถูกถ่ายทอดมาสามารถก่อตัว และเจริญเติบโตได้เอง
3. กัมมันตรังสี ซึ่งในปัจจุบันที่ที่ยืนยันแน่ชัดทางการแพทย์แล้วว่า การได้รับปริมาณรังสีมากเกินไปในระดับหนึ่งจะทำให้เซลล์ในร่างกายบริเวณที่ ได้รับรังสีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิด และปริมาณรังสีที่ได้รับ เช่น การได้รับรังสี UV เป็นเวลานานๆ ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง

อาการบ่งชี้การเป็นมะเร็งเบื้องต้น
อาการของการเป็นมะเร็งของมะเร็งแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามอวัยวะที่เกิด เป็นมะเร็ง แต่เราสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นของการเป็นมะเร็งด้วยอาการที่มักเกิดคล้าย คลึงกัน ได้แก่
1. มีเลือดผิดปกติออกตามร่างกาย เช่น เลือดออกตามผิวหนัง อุจาระมีเลือด ไอมีเลือด เป็นต้น
2. การเป็นมะเร็ง มักพบเซลล์เนื้อเยื่อที่โตตามอวัยวะต่างๆมีความผิดปกติ หรือเกิดเป็นก้อน เป็นตุ่มโตเร็วกว่าปกติ
3. มักพบมีการอักเสบของแผลตามอวัยวะต่างๆแบบเรื้อรัง และหายช้า
4. กลืนอาหารลำบาก ไม่ค่อยหิวอาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลียได้ง่าย และมักมีอาการป่วยบ่อยๆ
5. มีอาการไอ เสียงแหบ และการอักเสบในระบบทางเดินหายใจแบบเรื้อรัง
6. มีอาการปวด เจ็บ อวัยวะบางจุดแบบเป็นๆหายๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
7. ไฟ ปาน หูดหรือเนื้องอกที่ไม่เป็นอันตรายมีความผิดปกติ อาจโตขึ้นกว่าเดิม
8. มีพฤติกรรมการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะเปลี่ยนไปจากเดิม อาจถ่ายไม่เป็นเวลา ถ่ายไม่ค่อยออกหรือมีอาการปวด เจ็บ ขณะเกร็งร่างกาย

พฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสทำให้เกิดมะเร็ง
1. การสูบบุหรี่ คนที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ เนื่องจากควันจากบุหรี่ที่มีเป็นร้อยชนิดหรืออนุภาคที่มีขนาดเล็กๆเหล่านั้น จะถูกสะสมอยู่ในปอด และกลายเป็นสารก่อมะเร็งในที่สุด
2. การดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งได้สูง โดยเฉพาะมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
3. การสัมผัสหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษสูง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยสารเคมีชนิดต่างๆออกสู่ บรรยากาศสูง ซึ่งปัจจัยนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดเป็นมะเร็งที่มีแนวโน้ม สูงมากขึ้น
4. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ที่ผิดรูปไปจากธรรมชาติมากๆ เช่น อาหารปิ้งย่างไหม้ดำ อาหารที่ผ่านกระบวนการทำให้สุกโดยไม่ใช่วิธีการธรรมชาติ เช่น อาหารในไมโครเวฟ ซึ่งอาหารเหล่านี้อาจมีสารบางชนิดที่เปลี่ยนคุณสมบัติกลายเป็นสารก่อมะเร็ง หรือสารที่สามารถกระตุ้นการเกิดเซลล์มะเร็งได้ รวมไปถึงการกิน การดื่มที่มีการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งต่างๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น การปนเปื้อนสารก่อมะเร็งจากภาชนะบรรจุต่างๆ อาทิ สารก่อมะเร็งในพลาสติกหรือกล่องโฟมที่ปนเปื้อนในอาหาร ในปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากพฤติกรรมการบริโภคถือเป็นปัจจัย หนี่งที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงไม่แพ้ทางด้านสภาพแวดล้อม
5. การใช้ยาผิดประเภทหรือใช้ในปริมาณที่มาหรือนานเกินไป ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งได้สูงเช่นกัน เช่น การกินยาคุมกำเนิดถือเป็นสาเหตุหนึ่งต่อการเกิดมะเร็งในระบบสืบพันธ์เพศหญิง
6. ความเครียด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนบางชนิดในปริมาณมากเกิน ไปหรือมีความผิดปกติ ซึ่งอาจกระตุ้นการเกิดเซลล์มะเร็งได้

วิธีการรักษา
การรักษามะเร็งในปัจจุบันมีวิธีการไม่กี่แบบที่สามารถรักษาโรคมะเร็งให้ หายขาดได้ แต่บางวิธีก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดที่เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต และการแพร่กระจายในร่างกายเป็นสำคัญ ซึ่งวิธีการรักษาที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่
1. รังสีบำบัด เป็นการฉายรังสีบริเวณที่เกิดเซลล์มะเร็งโดยตรง เพื่อกำจัดหรือระงับการแพร่กระจาย
2. การใช้เคมีบำบัด เป็นการใช้สารเคมีด้วยการกินหรือฉีดเพื่อกำจัดหรือลดจำนวนของเซลล์มะเร็งโดยตรง
3. การผ่าตัด เป็นการผ่าตัดเนื้อเยื่อบริเวณที่เกิดเซลล์มะเร็งออกจากอวัยวะนั้นโดยตรง เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งไม่ให้เจริญเติบโตหรือแพร่ไปยังส่วนอื่นของร่างกาย
4. การใช้ยาสมุนไพรร่วมในการรักษา ระงับหรือควบคุมการแพร่ระบาดของเซลล์มะเร็งรวมถึงใช้ช่วยในการบรรเทาอาการ ของโรค ซึ่งปัจจุบันมีการศึกษา และวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องต่างๆมากมาย

หลักการปฏิบัติสำหรับคนเป็นมะเร็ง และวิธีการป้องกันทั่วไป
การป้องกันด้วยพฤติกรรมของคนเราเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ได้แก่
1. การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ รวมถึงสารเสพติดชนิดต่างๆ ที่อาจกระตุ้นการเกิดเซลล์มะเร็งได้
2. หลีกเลี่ยงการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะสูง รวมถึงการสัมผัสกับสารเคมีก่อมะเร็งต่างๆ
3. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ผิดรูปไปจากธรรมชาติ ควรปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติให้มากที่สุด รวมไปถึงไม่ควรใช้ความร้อนในการปรุงอาหารที่สูงจนเกินไป นอกจากนี้ควรคำนึงถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ในการใส่อาหารที่ควรใช้วัสดุที่ผลิต จากธรรมชาติมากที่สุด และหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางเคมีเป็นดีที่สุด
4. ลดการใช้ยาเกินขนาดหรือเกินความจำเป็น
5. กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และครบตามสารอาหารที่ร่างกายต้องการ