Policy

นโยบาย (Policy) www.thaihealthlife.com

นโยบายด้านเนื้อหา
1. เนื้อหา หมายถึง ข้อความที่เป็นอักษร และไฟล์ภาพ ที่ปรากฏบนบทความต่างๆ และส่วนต่าางๆบนหน้าเว็บของ www.thaihealthlife.com
2. เนื้อหาเว็บ นำเสนอในด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความสสวยความงาม รวมถึงสาระความรู้ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. เนื้อหาบทความ ได้ทำการรวบรวม วิเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่ โดยไม่ทำการคัดลอกจากบทความอื่น
4. เนื้อหาที่เผยแพร่อาจอ้างถึงชื่อผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่มีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

นโยบายการใช้งานเว็บไซด์
1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อความที่เป็นอักษร และไฟล์ภาพที่ปรากฏบนหน้าเว็บ เรียกว่า “เนื้อหา”
2. เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของเว็บไซต์ ผู้ใช้ห้ามคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาเพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์อื่น แต่อาจได้รับข้อยกเว้นในกรณีที่มีการขออนุญาต และได้รับการอนุญาตจาก www.thaihealthlife.com เสียก่อน
3. การเผยแพร่ด้วยการสร้างลิ้งค์เชื่อมโยงมายัง www.thaihealthlife.com ทางเว็บไซต์สนับสนุนเฉพาะกรณีการสร้างลิ้งค์ในเว็บที่ไม่ผิดกฎหมายหรือ เว็บไซต์ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณ
4. ผู้ใช้ควรพิจารณาถึงข้อมูลที่นำเสนอให้ถี่ถ้วนก่อนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย และสุขภาพโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และป้องกันผลที่อาจเกิดขึ้นทางลบ
5. ข้อสงสัย ข้อสอบถาม คำแนะนำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ได้ส่งผ่านมาทางอีเมลล์ให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นของท่านให้เป็นความลับโดยไม่เผยแพร่หรือกระทำการใดๆอันจะเกิดความเสียหายแก่ข้อมูล และผู้ใช้งาน